Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020, poz. 1406, ze zm.), podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może skorzystać z odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy.

W myśl art. 18 ust. 1c ww. ustawy, odliczenie darowizny pieniężnej stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9) lit. a ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019, poz. 1387, ze zm.), osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowizny przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy. 

Według art. 26 ust. 6b ww. ustawy,  podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.  Dokonanie darowizny pieniężnej dokumentuje się w sposób  określony w art. 26 ust. 7, poprzez dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.