REGULAMIN SKLEPIKU CHARYTATYWNEGO – CEGIEŁEK

PROWADZONEGO PRZEZ FUNDACJĘ PRO OMNIS

§ I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady sprzedaży internetowej cegiełek charytatywnych, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Pro Omnis, na wsparcie działań w obszarze ochronie zdrowia, opieki i pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz wspieranie innych organizacji, których celami statutowymi jest: działalność m.in. w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 2. Wydawcą cegiełek jest Fundacja Pro Omnis z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jerzego Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz, pod nr. KRS: 0000429874, NIP: 5542866796, REGON: 340715939, zwana dalej Wydawcą lub Fundacją.
 3. Cegiełka stanowi symboliczne podziękowanie za dokonaną wpłatę i ma formę bonu wydanego w postaci papierowej lub elektronicznej. Cegiełki nie mają wartości materialnej, a ustalone w treści cegiełek nominały: 10 zł, 50 zł i 100 zł, potwierdzają jedynie wysokość wpłaconej przez nabywcę kwoty.
 4. Cegiełki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa – nie są elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie są kartą ani bonem płatniczym.
 5. Sprzedaż cegiełek wymaga wypełnienia formularza edytowanego na stronie internetowej sklepiku i polega na dokonaniu przez Nabywcę na rachunek bankowy Fundacji nr 42 1600 1462 1026 5153 3000 0011 przelewu kwoty stanowiącej nominał wybranej cegiełki lub kwoty stanowiącej sumę, bądź wielokrotność nominałów cegiełek, określonych w ust. 2. Istnieje także możliwość dokonania płatności automatycznej przy użyciu systemu Przelewy24.
 6. Sprzedaż cegiełek nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Dz. U. z 2014 r. poz. 498.

§ II. Sprzedaż i korzystanie z Cegiełek:

 1. Sprzedaż Cegiełek rozpoczyna się od dnia 6.12.2021 r.  O końcu sprzedaży poinformuje Wydawca na stronie Sklepiku.
 2. Nabywcą Cegiełki jest osoba, o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje przelewu środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie cegiełki. W tytule przelewu należy wpisać cegiełka  i wartość wybranych nominałów (xx zł). Nabywca Cegiełki ma także możliwość dokonania płatności automatycznej przy użyciu systemu Przelewy24.
 3. Sposób wydania cegiełek – przesyłka pocztowa lub cegiełka w formie elektronicznej, uzależniony jest od nominału cegiełki.
 4. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego w formie przelewu lub płatności automatycznej określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich – do:
  1. przekazania mu potwierdzenia dokonania płatności, umożliwiające mu rozliczenie ulg podatkowych,
  2. poinformowania o szczegółowym celu przeznaczenia środków za zakupione cegiełki.
 5. Wydawca może dołączyć do wydanych cegiełek o nominale 50zł lub wyższym symboliczny upominek wykonany przez podopiecznych Fundacji lub przekazany na cel związany ze sprzedażą cegiełek charytatywnych przez donatorów Fundacji.

§ III. Postanowienia końcowe:

 1. Zakup cegiełki nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nabywca otrzymuje od Wydawcy na żądanie potwierdzenie dokonania wpłaty na konto, niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Wydawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny, poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej https://www.sklepik.proomnis.org.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.)

§ IV. Ochrona danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Fundacja Pro Omnis informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem  przekazanych przez Nabywców cegiełek danych osobowych jest Wydawca – Fundacja Pro Omnis z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jerzego Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz, pod nr. KRS: 0000429874, NIP: 5542866796, REGON: 340715939, e-mail: biuro@proomnis.org.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Nabywcy niezbędne w celu dokonania sprzedaży cegiełki takie jak: nazwisko i imię oraz numer konta bankowego, adres e-mail, adres pocztowy. Dodatkowo będą przetwarzane dane w zakresie niezbędnym do potwierdzenia dokonania zakupu cegiełek (wpłat  darowizn), o którym mowa w § II ust. 4 lit. a) Regulaminu.
 3. Przekazane przez Nabywców dane osobowe będą przetwarzane w celach:

– zawarcia i wykonania umowy związanej ze sprzedażą cegiełki, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) RODO

– wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości oraz  z przepisów podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

– marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Nabycę zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio:

– czas trwania umowy oraz okres dochodzenia roszczeń z niej wynikających,

– czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (np. przepisy podatkowe),

– czas do momentu wycofania zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji /np. usługi księgowe/.

6. Zebrane od Nabywców dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Nabywcy przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane.

8. Nabywca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Nabywców danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność zawarcia lub realizacji umowy przez Fundację.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. W przypadku jakichkolwiek pytań Nabywca może skontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail: marketing@proomnis.org.pl, tel.: +48 505 895 185